Legislació

Reglament Delegat (UE) 2017/1182, de 20 d'abril de 2017

18-ag-2017 (fa 1 anys 10 mesos 1 dies)

Reglament Delegat (UE) 2017/1182 de la Comissió, de 20 d'abril de 2017, pel qual es completa el Reglament (UE) 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell pel que fa als models de la Unió de classificació de les canals de boví, porcí i oví i a la comunicació dels preus de mercat de determinades categories de canals i animals vius.

... llegir més (+)

Reglament (UE) 2017/871, de 22 de maig

25-maig-2017 (fa 2 anys 25 dies)

Reglament (UE) 2017/871 de la Comissió, de 22 de maig de 2017, que modifica l'annex II del Reglament (CE) 1333/2008 del Parlament Europeu i del Consell pel que fa a l'ús d'àcid fosfòric, fosfats, di-, tri- i polifosfats (E 338-452) en determinats preparats de carn.

... llegir més (+)

Reglament (UE) 2017/625, de 15 de març

10-abr-2017 (fa 2 anys 2 mesos 9 dies)

Reglament (UE) 2017/625 del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de març de 2017, relatiu als controls i altres activitats oficials realitzats per garantir l'aplicació de la legislació sobre aliments i pinsos, i de les normes sobre salut i benestar dels animals, sanitat vegetal i productes fitosanitaris.

... llegir més (+)

Reglament 2015/2283, de 25 de novembre

08-març-2016 (fa 3 anys 3 mesos 11 dies)

Reglament 2015/2283 del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de novembre de 2015, relatiu als nous aliments, pel qual es modifica el Reglament 1169/2011 del Parlament Europeu i del Consell i es deroguen el Reglament 258/97 del Parlament Europeu i del Consell i el Reglament 1852/2001 de la Comissió.

... llegir més (+)

Reial Decret 846/2011, de 17 de juny

01-des-2015 (fa 3 anys 6 mesos 18 dies)

Reial Decret 846/2011, de 17 de juny, pel qual s'estableixen les condicions que han de complir les matèries primeres a base de materials polimèrics reciclats per a la seva utilització en materials i objectes destinats a entrar en contacte amb aliments.

... llegir més (+)