Legislació

Reglament 1169/2011, de 25 d'octubre

09-juny-2014 (fa 5 anys 9 dies)

Reglament 1169/2011 del Parlament Europeu i el Consell, de 25 d'octubre de 2011, sobre la informació alimentària facilitada al consumidor, i pel qual es modifiquen els Reglaments 1924/2006 i 1925/2006 del Parlament Europeu i el Consell, i pel qual es deroguen la Directiva 87/250/CEE de la Comissió, la Directiva 90/496/CEE del Consell, la Directiva 1999/10/CE de la Comissió, la Directiva 2000/13/CE del Parlament Europeu i el Consell, les Directives 2002/67/CE i 2008/5/CE, i el Reglament 608/2004 de la Comissió.

... llegir més (+)