Legislació

Directiva 2007/19/CE, de 30 de març

05-juny-2014 (fa 5 anys 13 dies)

Directiva 2007/19/CE, de 30 de març, per la qual es modifiquen la Directiva 2002/72/CE, relativa als materials i objectes plàstics destinats a entrar en contacte amb productes alimentaris, i la Directiva 85/572/CEE del Consell, per la qual es determina la llista dels simulants que s'han d'utilitzar per controlar la migració dels components dels materials i objectes de material plàstic a entrar en contacte amb productes alimentaris.
 

... llegir més (+)

Decret 268/2006, de 20 de juny

02-juny-2014 (fa 5 anys 16 dies)

Decret 268/2006, de 20 de juny, pel qual es creen el Registre de transportistes i mitjans de transport d'animals vius i el Registre d'operadors comercials de bestiar, i se n'estableixen les normes d'autorització, inscripció i funcionament.

... llegir més (+)

Reial Decret 237/2000, de 18 de febrer

29-maig-2014 (fa 5 anys 20 dies)

Reial Decret 237/2000, de 18 de febrer, pel qual s'estableixen les especificacions tècniques que han de complir els vehicles especials per al transport terrestre de productes alimentaris a temperatura regulada i els procediments per al control de conformitat amb les especificacions.

... llegir més (+)