Llegeix aquest article a:

Reglament (UE) 2017/625, de 15 de març

Reglament (UE) 2017/625 del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de març de 2017, relatiu als controls i altres activitats oficials realitzats per garantir l'aplicació de la legislació sobre aliments i pinsos, i de les normes sobre salut i benestar dels animals, sanitat vegetal i productes fitosanitaris.

Dilluns 10 abril 2017 (fa 2 anys 2 mesos 7 dies)
Referència legal: Reglament (UE) 2017/625 pdf 1 (2.815kB)
Nom

Reglament (UE) 2017/625 del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de març de 2017, relatiu als controls i altres activitats oficials realitzats per garantir l'aplicació de la legislació sobre aliments i pinsos, i de les normes sobre salut i benestar dels animals, sanitat vegetal i productes fitosanitaris, i pel qual es modifiquen els Reglaments (CE) nº 999/2001, (CE) nº 396/2005, (CE) nº 1069/2009, (CE) nº 1107/2009, (UE) nº 1151/2012, (UE) nº 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031 del Parlament Europeu i del Consell, els Reglaments (CE) nº 1/2005 i (CE) nº 1099/2009 del Consell, i les Directives 98/58/CE, 1999/ 74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE i 2008/120/CE del Consell, i pel que es deroguen els Reglaments (CE) nº 854/2004 i (CE) nº 882/2004 del Parlament Europeu i del Consell, les Directives 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE i 97/78/CE del Consell i la Decisió 92/438/CEE del Consell.

Data de publicació 7 d'abril de 2017
Font Diari Oficial de la Unió Europea, Núm. 95 (pàgines 1 a 142)
Modificacions

Aquest Reglament deroga el Reglament 882/2004 i 854/2004.

Resum

Aquest Reglament aspira establir un marc harmonitzat de la Unió per a l'organització dels controls oficials i de les activitats oficials diferents dels controls oficials al llarg de tota la cadena agroalimentària.

Legislació

Reglament (UE) 2017/871, de 22 de maig25-maig-2017 fa 2 anys 23 dies
Reglament (UE) 1129/2011, d'11 de novembre24-març-2017 fa 2 anys 2 mesos 24 dies

Comentaris de l'article

Aquest espai no està orientat a ser una zona de consultes als autors dels articles sinó que pretén ser un espai de discussió obert a tots els usuaris de 333

Per comentar t'has de registrar a 3tres3 i accedir com a usuari.

Encara no ets usuari de 333?Registra'ti accedeix a preus de porcí, buscador...
És gratuït i ràpid
Ja estàs registrat a 333?ACCEDEIXSi has oblidat la teva contrasenya te l'enviem aquí

tags