Llegeix aquest article a:

El control de Salmonella en porcí en l'actualitat

Els plans de control, que havien d'haver començat al 2012, segueixen sense estar implantats en la majoria dels països europeus a dia d'avui.

El context del control de Salmonella; l'impuls a la primera dècada del segle XXI

Durant la primera dècada del segle XXI Salmonella es va convertir en un dels principals patògens a controlar en el bestiar porcí. L'elevat nombre de casos de salmonel·losi, que en aquella època superaven els 200.000 per any a la Unió Europea (UE), i l'èxit, almenys parcial, dels programes de control en països nòrdics, va impulsar la realització d'una sèrie d'estudis de prevalença basal en avicultura i porcí a la UE els resultats dels quals servirien per establir els objectius de futurs programes de control i reducció de la prevalença en cadascun dels estats membres. Els estudis transversals en porcs reproductors i porcs d'engreix van revelar prevalences més o menys importants en països amb elevada producció i exportació (EFSA, 2008; 2009) (figura 1 i 2). No obstant això, els plans de control, que havien d'haver començat al 2012, segueixen sense estar implantats en la majoria dels països europeus a dia d'avui.

Figura 1. Prevalença de Salmonella en porcs d'engreix en els països de la UE (EFSA, 2008)

Figura 1. Prevalença de Salmonella en porcs d'engreix en els països de la UE (EFSA, 2008)

Figura 2. Prevalença de Salmonella en truges en els països de la UE (EFSA, 2010). Les dades mostren el percentatge de granges positives.

Figura 2. Prevalença de Salmonella en truges en els països de la UE (EFSA, 2010). Les dades mostren el percentatge de granges positives.

 

Taula 1. Situació dels programes de control de Salmonella en porcí segons països.

País Referència Data inici Tipus de programa Característiques Estratègies
Suècia Noruega Finlàndia Bengtsson i col., 2009
Hofshagen i col., 2007
Huttunen i col. 2006
Des de la dècada de 1960 Eradicació Anàlisi per bacteriologia de mostres en fàbriques de pinso, granges i carn. Sacrifici de grups d'animals i implementació de mesures d'higiene controlades per mostrejos successius.
Dinamarca Baggesen i col. 1996
Alban i col., 2012
1995 Control. Obligatori
Revisat i actualitzat 2010-2012.
Primer programa de control implementat a la UE.
Basat en la categorització serològica de les granges.
Objectius de reducció basats en prevalença en canals en escorxador.
Mesures de control en granja amb èmfasi en bioseguretat i higiene en escorxador.
Irlanda Quirke i col. 2001 1997 Control. Obligatori
Revisat i actualitzat en 2010.
Basat en la classificació serològica de les granges.
Després de la revisió de 2010 en 2 categories (<50% i >50%).
Pendent de nova actualització.
Recomanació d'implementar estratègies de control en granges positives.
Alemanya Osterkon i col. 2001 2002 Control. Voluntari. Serologia. Basat en classificació serològica de granges (similar al sistema danès en origen). Recomanació d'implementar estratègies de control en granges positives.
Anglaterra Snary et al. 2010 2002 Control. Obligatori. En origen serologia amb tres nivells <50%; >50%; >75%
Al 2008 totes les granges amb seroprevalença >10% es consideren positives.
Actualment ja no es realitza el control serològic. 
Totes les granges han de tenir un pla de control de Salmonella.
Holanda Hanssen i col. 2007 2005 Control. Obligatori. Serologia de granja (semblant al programa danès en origen)
Mostreig aleatori de canals en tots els escorxadors del país.
Recomanació d'implementar estratègies de control en granges positives i higiene en escorxadors amb prevalença en canals superior a 0,8%.

 

Motius pels quals no ha prosperat l'obligatorietat dels programes de control a la UE

Les anàlisis de risc microbiològic realitzades a partir de les dades obtingudes en els estudis de prevalença en reproductors i porcs d'engreix de la UE van revelar que els programes de control no serien viables des d'un punt de vista cost-benefici, sent el benefici la reducció del nombre de casos en persones (EFSA, 2010).

Unit al fet anterior, la crisi econòmica en què es van veure involucrats els països europeus i que va suposar una disminució de recursos destinats a nous plans de control de malalties.

A més cal afegir l'èxit dels programes de control en avicultura que han suposat una reducció a més de la meitat del nombre de casos en persones (actualment al voltant de 80.000 casos/any).

Finalment, la complexitat de la producció porcina i de l'epidemiologia de la infecció per Salmonella fan difícil establir mesures concretes i extrapolables per al seu control, el que contrasta amb el control en avicultura.

 

Per què segueix sent important Salmonella?

Encara que podríem pensar que Salmonella és un patogen "passat de moda", segueix tenint gran rellevància per al sector de la indústria porcina:

  • Salmonella és la principal zoonosi en el bestiar porcí.
  • El percentatge relatiu de casos atribuïts al consum de carn de porc contaminada per Salmonella s'ha incrementat com a conseqüència de l'èxit dels programes de control d'aquesta infecció en avicultura. En aquells països on la carn d'au es troba lliure de Salmonella, la carn de porc juntament amb els ous són les principals fonts de salmonel·losi humana (figura 3)

Figura 3. Estimaci&oacute;&nbsp;de l&#39;origen de salmonel&middot;losi&nbsp;en persones (EFSA,2011). Les fletxes vermelles indiquen aquells pa&iuml;sos (B&egrave;lgica, Dinamarca, Fran&ccedil;a i It&agrave;lia) on la carn de porc &eacute;s el principal origen de toxi-infeccions per Salmonella conseq&uuml;&egrave;ncia de l&#39;&egrave;xit dels programes de control en pollastres.

Figura 3. Estimació de l'origen de salmonel·losi en persones (EFSA,2011). Les fletxes vermelles indiquen aquells països (Bèlgica, Dinamarca, França i Itàlia) on la carn de porc és el principal origen de toxi-infeccions per Salmonella conseqüència de l'èxit dels programes de control en pollastres.

  • Salmonella és un dels patògens que més resistències a antibiòtics ha desenvolupat i apareix com un dels microorganismes a monitoritzar en la recent opinió sobre la reducció de l'ús d'antibiòtics en producció animal publicada per l'EFSA-EMA (EFSA, 2017).
  • Tot i que a nivell d'institucions públiques el control de Salmonella s'ha refredat, la presència en carn de porc continua sent un dels factors limitants per a les exportacions i ocasiona pèrdues a la indústria.

 

El control de Salmonella a nivel mundial

Pocs canvis han sorgit en els últims anys respecte al control de Salmonella. Possiblement, el més cridaner ha estat l'acostament de postures entre l'abordatge europeu, basat inicialment en el control de la infecció en granja i les estratègies d'Estats Units, centrades a evitar la contaminació de la carn a les plantes de processat (Alban i col·laboradors 2012). El limitat èxit d'alguns programes de control en granja (Walia i col. 2016) i l'evidència que part de la contaminació es produeix en les fases posteriors, són els dos principals motius pels que molts experts sobre Salmonella s'inclinin pel control en les fases post-granja o una combinació de mesures en granja combinades amb millores en la higiene en el transport, l'espera i el sacrifici.

A finals del 2015 la FAO va publicar un informe amb l'opinió d'experts en el control de Salmonella en el bestiar porcí sobre les mesures de control disponibles per reduir el risc de contaminació de la carn de porcí (FAO, 2015). Aquest informe s'està emprat per a l'elaboració del nou Codex Alimentarius sobre "Prevenció i control de Salmonella en porcs". S'hi revisen les mesures de control potencials en granja, transport, escorxador i processat de la carn de porc. Respecte a la informació sobre el control en granja i línia de sacrifici, els conceptes, recomanacions i les conclusions coincideixen amb l'exposat en el paràgraf anterior; la tendència en el control ha de virar cap a la combinació de mesures de control en granja, estratègies de bioseguretat i mesures addicionals com la incorporació d'àcids orgànics en la dieta, vacunes o aliments en farina, amb millores en el control post-granja, bàsicament mesures que evitin la contaminació de les canals al final de la línia de feinejat, oreig, dutxes d'aigua calenta, tractaments amb químics i/o àcids orgànics, millores en la higiene, socarrimat, escaldat etc.

Taula 2. Resum de les principals conclusions sobre el control de Salmonella en la cadena de producció porcina (FAO, 2015).

Etapa producció Mesura Control Eficàcia Recomanació  
Granja Bioseguretat externa Limita l'entrada de Salmonella a la granja Controlar la reposició, animals salvatges, pinso, vehicles, etc.  
Bioseguretat interna Limita la dispersió de Salmonella a la granja Barreges d'animals, flux de treball, pediluvis, higiene en equipament, etc.  
Vacunació Útil davant mateix serotip. Interfereix en programes de control serològic Es pot incloure com a mesura de control, tot i que compromet la serologia dels programes de control.  
Àcids orgànics Dependent de dosi, duració i àcid Poden ser útils per reducir prevalència  
Pinso en farina Millora salut intestinal Poden ser útils per reducir prevalència  
Transport i espera en corrals Millores en protocols d'higiene Limiten la presència de Salmonella Es requereixen més estudis  
Escorxador Escaldat Redueix concentració Salmonella en canal Punt d'APPCC  
Socarrimat Redueix concentració Salmonella en canal Punt d'APPCC  
Higiene a la línia   Pot evitar contaminació creuada  
Dutxes d'àcid làctic, Cl-, peròxid, etc. Eficàcia variable Es necessita més investigació  
Oreig Limita creixement de Salmonella Recomanable el seu ús  

Comentaris de l'article

Aquest espai no està orientat a ser una zona de consultes als autors dels articles sinó que pretén ser un espai de discussió obert a tots els usuaris de 333

Per comentar t'has de registrar a 3tres3 i accedir com a usuari.

Encara no ets usuari de 333?Registra'ti accedeix a preus de porcí, buscador...
És gratuït i ràpid
Ja estàs registrat a 333?ACCEDEIXSi has oblidat la teva contrasenya te l'enviem aquí

tags