Llegeix aquest article a:

Polítiques antibiòtiques en sanitat animal. Una eina clau en la cadena alimentària

Aquestes polítiques pretenen incrementar la bioseguretat, la higiene i desinfecció de les instal·lacions, un maneig més adequat i, a més, un major ús de les vacunes disponibles al mercat.

Dilluns 3 juliol 2017 (fa 1 anys 11 mesos 13 dies)

Hem comentat en articles anteriors que els antibiòtics en porcí són una eina imprescindible per al tractament i control de malalties bacterianes. D'altra banda, hi ha unes directrius molt clares, des de la Unió Europea, sobre l'ús d'antibiòtics en animals de producció. Aquestes polítiques es basen en potenciar tots els programes de medicina preventiva que incrementen la bioseguretat, la higiene i desinfecció de les instal·lacions, un maneig més adequat i, a més, un major ús de les vacunes disponibles al mercat. Aquestes mesures han d'anar acompanyades d'un ús prudent i unes polítiques racionals d'ús d'antibiòtics que amb seguretat aconseguiran una reducció progressiva de l'ús d'antimicrobians en producció animal i disminuiran la probabilitat de generar microorganismes resistents a les poblacions animals.

Des de la Unió Europea i des de l'Agència Espanyola del medicament, les polítiques antibiòtiques en sanitat animal tenen les següents directrius concretes:

1.- Vigilància del consum d'antibiòtics i de les resistèncias antibiòtiques presents en la població

La primera mesura és monitoritzar exhaustivament el consum d'aquests fàrmacs. En l'actualitat s'emeten informes periòdics sobre aquest consum a nivell europeu a través dels informes ESVAC. A les figures 1 i 2 es detalla el consum total d'antimicrobians que hi ha a cada país. Com es pot observar, Espanya és dels països que té un major consum d'aquests fàrmacs en unitats comparatives (mg antimicrobià/PCU). És evident, que hem de reflexionar en profunditat sobre l'ús d'antimicrobians que fem en porcí i plantejar-nos si som capaços de defensar un ús terapèutic, metafilàctic i fins i tot profilàctic en situacions excepcionals. En aquest sentit, els clínics porcins hem de plantejar-nos realment en quines patologies són realment necessaris els antimicrobians i defensar-los amb arguments tècnics sòlids.

Figura 1. Vendes d'antibiòtics per a animals de producció, incloent cavalls, en mg/PCU, en 26 països al 2013**. *Amfenicols, cefalosporines, altres quinolones i altres antibacterians (classificats com a tals en el sistema ACTvet). **Les diferències entre països poden ser explicades per les diferències en censos, en la selecció dels agents antimicrobians, en el règim de dosificació i el tipus de dades de les què es disposa, entre d'altres. Font: "Sales of veterinary antimicrobial agents in 26 EU/EEA countries in 2013. Fifth ESVAC report"

Figura 1. Vendes d'antibiòtics per a animals de producció, incloent cavalls, en mg/PCU, en 26 països al 2013**. *Amfenicols, cefalosporines, altres quinolones i altres antibacterians (classificats com a tals en el sistema ACTvet). **Les diferències entre països poden ser explicades per les diferències en censos, en la selecció dels agents antimicrobians, en el règim de dosificació i el tipus de dades de les què es disposa, entre d'altres. Font: "Sales of veterinary antimicrobial agents in 26 EU/EEA countries in 2013. Fifth ESVAC report"

Figura 2. Vendes d'antimicrobians a Europa al 2013. Font: "Sales of veterinary antimicrobial agents in 26 EU/EEA countries in 2013. Fifth ESVAC report"

Figura 2. Vendes d'antimicrobians a Europa al 2013. Font: "Sales of veterinary antimicrobial agents in 26 EU/EEA countries in 2013. Fifth ESVAC report"

2.- Controlar la difusió de resistències

Un altre dels punts crítics és controlar la presència i possible disseminació de bacteris resistents a les poblacions animals i d'aquestes, cap a l'home. Des de fa temps, hi ha un programa nacional de vigilància de resistències bacterianes en bacteris comensals i zoonòsiques com ara Escherichia coli, Salmonella spp i Campylobacter spp. Un dels objectius també és monitoritzar la presència de bacteris resistents a patògens habituals de porcí (ex: Pasteurella multocida). En aquest sentit es pretén desenvolupar un sistema que permeti realitzar aquesta monitorització a nivell nacional que estigui coordinat per l'Agència Espanyola del Medicament. És evident que les polítiques antibiòtiques estableixen que és imprescindible limitar l'ús profilàctic d'antibiòtics a casos amb necessitats clíniques definides i excepcionals. És evident, que una reducció en l'ús profilàctic d'antimicrobians comportarà una menor pressió per a l'aparició de bacteris resistents a la població.

3.- Identificar i impulsar mesures alternatives i/o complementàries de prevenció i tractament

És evident que la millora de les mesures d'higiene, maneig i benestar animal és fonamental per a què es pugui reduir el consum d'antimicrobians. D'altra banda, cal que el clínic utilitzi amb més freqüència proves de sensibilitat en el procés d'elecció de l'antimicrobià per tractar una condició clínica determinada. Un altre punt que es pretén potenciar són els mètodes de diagnòstic ràpid (o in situ) per poder discernir, a temps real, si aquests fàrmacs són realment necessaris en un cas clínic determinat. Finalment, no s'ha d'oblidar que els programes de medicina preventiva (bioseguretat, vacunes, etc.) s'han de revisar contínuament per adaptar-los a l'evolució epidemiològica de les malalties en les poblacions.

4.- Formació i informació als professionals sanitaris

Les polítiques pel que fa a l'ús d'antimicrobians també pretenen mobilitzar als professionals de la salut per a què prenguin consciència que un millor ús d'aquests fàrmacs és l'única opció per a què continuïn sent una eina útil en sanitat animal. És evident que els programes de formació continuada dels professionals de la salut en aquelles matèries relacionades amb les resistències antimicrobianes és la millor inversió que es pot fer per al futur.

5.- Comunicació i sensibilització de la població en el seu conjunt

El pla nacional contra la lluita de resistències antimicrobianes també té com a objectiu sensibilitzar la població en el seu conjunt de la importància que tenen els antimicrobians tant per a salut humana com animal. A més, s'ha d'explicar que els aliments, en aquest cas d'origen animal, que adquirim a les botigues i cadenes de distribució són totalment segurs per al consumidor ja que s'han realitzat un gran nombre estudis sobre els antimicrobians abans que es puguin utilitzar com a eines en producció animal.

L'opinió dels experts

El dejuni previ al sacrifici en porcs12-set-2017 fa 1 anys 9 mesos 4 dies

Comentaris de l'article

Aquest espai no està orientat a ser una zona de consultes als autors dels articles sinó que pretén ser un espai de discussió obert a tots els usuaris de 333

Per comentar t'has de registrar a 3tres3 i accedir com a usuari.

Encara no ets usuari de 333?Registra'ti accedeix a preus de porcí, buscador...
És gratuït i ràpid
Ja estàs registrat a 333?ACCEDEIXSi has oblidat la teva contrasenya te l'enviem aquí

tags