Llegeix aquest article a:

Salmonella: control en la fase de transport

El transport és una etapa important per a la transmissió de Salmonella en la cadena alimentària.

Dilluns 29 setembre 2014 (fa 4 anys 8 mesos 19 dies)

El transport és una etapa important per a la transmissió de Salmonella en la cadena alimentària. En ambients altament contaminats, una infecció inicial en tonsil·les, pot disseminar-se per via limfàtica i assolir còlon i recte en tan sols 2 hores, és a dir, els porcs s'infecten a l'exposar-se en menys temps que el que duren el transport i espera a escorxador. Els porcs infectats són portadors durant molt de temps i en situacions d'estrès poden eliminar Salmonella per excrements en qualsevol moment (vegeu el gràfic 1).

Gràfic 1. Augment de positivitat en Salmonella de granja a escorxador (%)

Augment de positivitat en Salmonella de granja a escorxador (%)
Font: Pedro Rubio, 2004

Fase de transport i estrès

La "fase de transport" s'inicia amb la selecció de porcs destinats a sacrifici/vida i finalitza quan s'allotgen en els corrals de l'escorxador/granja previ al sacrifici/producció. En aquesta fase convergeixen molts factors estressants en poc temps:

 • Barreja d'animals sense contacte previ.
 • Disseny del camió i instal·lacions de trasllat i càrrega de porcs.
 • Procés de càrrega, descàrrega i durada del recorregut.
 • Densitat d'animals.
 • Condicions ambientals en el trajecte.
 • Qualitat de la carretera i de la conducció.

Durant el transport es produeixen canvis fisiològics relacionats amb aquests factors que afecten bàsicament la immunitat del porc i l'ecologia bacteriana del tracte gastrointestinal amb conseqüències importants:

En porcs portadors en fase de latència s'activa l'excreció de Salmonella.

En porcs no portadors augmenta la susceptibilitat a infectar-se dels positius que troben en el mateix camió o corral.

Dejuni adequat

Un dejuni entre 12-18 h abans de la matança, a més d'altres beneficis, també redueix el pes i grandària del tracte gastrointestinal, facilita el treball per a "l'eviscerador", evita laceracions i prevé la contaminació fecal de la canal. Un dejuni excessiu (>24 h) és perjudicial, actua com a factor d'estrès i augmenta el nombre portadors que excreten Salmonella.

Bioseguretat i higiene en camions

La contaminació per Salmonella de camions abans de la càrrega és freqüent, amb el risc d'infeccions o re-infeccions per a porcs procedents de granges no infectades. Aquesta situació no és acceptable sanitàriament, però en la pràctica tenim limitacions:

 • El disseny del vehicle no té en compte la neteja.
 • El "descans" del vehicle (inactivitat) resulta car.
 • Necessitat d'instal·lacions de rentat adequades.
 • Les variacions climàtiques afecten els resultats del desinfectant.
 • Hem de formar el personal.
 • Necessitem supervisar i verificar.

Estudis realitzats mostren la importància d'un correcte protocol. La gràfica 2 indica el resultat de mostres positives a salmonel·la amb "només neteja" del camió (control) i la gràfica 3 quan s'ha realitzat "neteja i desinfecció" correctes.

Gràfic 2. Camions amb neteja habitualCamions amb neteja habitual
Font: Pedro Rubio, 2011

Gràfic 3. Camions amb neteja i desinfeccióCamions amb neteja i desinfecció
Font: Pedro Rubio, 2011

Risc en corrals d'espera

L'estrès social juntament amb l'elevada contaminació que en general presenten aquests corrals és una important entrada de Salmonella en la cadena de sacrifici. Com més temps d'espera, més gran és la possibilitat de contaminació i per tant major probabilitat de detectar canals positives.

Riscos estacionals

Hi ha una relació significativa entre calor i acumulació de Salmonella en el medi ambient. A l'estiu, és encara més important mantenir els porcs un temps mínim d'estada i netejar-desinfectar els camions i corrals d'espera amb més regularitat.

Mesures generals de control

La complexitat epidemiològica de Salmonella i el fet demostrat que pot entrar en qualsevol punt de la cadena alimentària, obliga adoptar un plantejament de control de la salmonel·losi global i integrada.

Mesures específiques de control

1. Transport

 • Bioseguretat i confirmació objectiva de la higiene dels camions entre lots.

Bioseguretat i confirmació objectiva de la higiene dels camions entre lots.

 • Disseny del transport per assegurar una correcta neteja i desinfecció.

Disseny del transport per assegurar una correcta neteja i desinfecció.

 • Programació del transport com a punt crític. Un transport "intern" per a vida i un altre "extern" per a venda, avaluant el cost-benefici en cada operació. Flux de porcs òptim per evitar contaminacions creuades. Lliurament de lots directament a l'escorxador (flux unidireccional) i moure per separat lots positius i negatius a Salmonella.
 • Manipulació correcta durant la càrrega, transport i descàrrega per minimitzar estrès, evitant al màxim barreges de porcs.

2. Corrals d'espera

 • Minimitzar el temps d'espera, almenys en porcs procedents de granges negatives.
 • Estricta separació de lots, tant per ramats positius com negatius.
 • Evitar barreges de porcs i portar-los amb la finalitat de minimitzar l'estrès.
 • Mantenir i portar els porcs en grups petits (≤15).
 • Netejar i desinfectar entre lots i higiene a fons al final de la jornada de matança.
 • Control de la brutícia superficial dels animals.

3. Ambient, durant l'augment de la temperatura:

 • Reduir el temps d'espera.
 • Disminuir densitats, tant en corrals d'espera com durant el transport.
 • Refrescar/ruixar els porcs durant l'espera.

4. Control de processos:

 • Visual i bacteriològic dels procediments de neteja i desinfecció realitzats.

5. Otros:

 • Analitzar l'efecte combinat del dejuni i transport en l'eliminació de Salmonella.
 • Explorar sistemes alternatius per evitar contaminacions creuades entre transport-espera i canals en escorxador.

Comentaris de l'article

Aquest espai no està orientat a ser una zona de consultes als autors dels articles sinó que pretén ser un espai de discussió obert a tots els usuaris de 333

Per comentar t'has de registrar a 3tres3 i accedir com a usuari.

Encara no ets usuari de 333?Registra'ti accedeix a preus de porcí, buscador...
És gratuït i ràpid
Ja estàs registrat a 333?ACCEDEIXSi has oblidat la teva contrasenya te l'enviem aquí

tags